Пирински: Пактът за стабилност и растеж налага погрешна политика!

На 19 ноември т.г. в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент беше обсъден Специалният доклад на Европейската сметна палата за действието на превантивната част на Пакта за стабилност и растеж. Пактът представлява набор от директиви и регламенти, определящи изискванията, на които следва да се подчинява бюджетната политика на държавите-членки. Превантивната част на Пакта съдържа изискванията, които страните следва да спазват с цел постигането на балансиран бюджет в рамките на тригодишен период.

Евродепутатът социалист Георги Пирински, в качеството си на докладчик по изследването на Европейската сметна палата, оспори твърдението на Сметната палата, че Европейската комисия е проявявала твърде голяма гъвкавост при прилагането на правилата. Напротив, според него, действията на Комисията са останали ограничени в рамките на Пакта.

Пирински подчерта, че Пактът се е превърнал в най-сложният и вече трудно разбираем набор от постулати, които еднозначно налагат политика на остеритет, т.е. на резки бюджетни съкращения. В заключение той заяви, че тази политика се е провалила и следователно Пактът за стабилност и растеж очевидно е в разрез със  съвременните изисквания.