Допълнителна информация

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

26.11.2015

свали документа

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юли 2016 г. относно националната програма за реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на България за 2016 г.

18.08.2016

свали документа

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2016 г. относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (2016/2101(INI))

26.10.2016

свали документа

ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА РАБОТНА СИЛА

12.11.2016

свали документа

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА

12.11.2016

свали документа

ПОЛИТИКА ПО ДОХОДИТЕ В КОНТЕКСТА НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12.11.2016

свали документа

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

12.11.2016

свали документа

ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД

12.11.2016

свали документа

УКРЕПВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ

12.11.2016

свали документа

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

12.11.2016

свали документа