Социално и регионално сближаване

Политиката за икономическо, социално и териториално сближаване (Кохезионната политика) на Европейския съюз се основава на принципа на солидарността. Тя е инструмент посредством който значителни средства от бюджета на Общността се насочват към по-слабо развитите региони и социални групи. За нейното провеждане ЕС отделя около една трета от своя бюджет.

Основната цел на Политиката за икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС е да ограничи различията в икономическото и социално развитие на различните региони и да насърчи структурни промени за развитие, които да доведат до икономически и социален растеж. В рамките на тази основна цел, за всеки отделен програмен период, Общността определя няколко на брой специфични цели, които са общи за целия ЕС. Кохезионната политика за периода 2014 – 2020 г. е насочена към подкрепа за постигането на стратегическите цели на Стратегията „Европа 2020”.

Налице са съществени различия в състоянието и развитието на над 250-те региона в съюза. Именно премахването на тези несъответствия и предоставянето на гражданите на ЕС на равни възможности за достъп до качествено образование и обучение, за получаване на подходяща работа, за екологично чиста околна среда, за осигуряване на благоприятна бизнес-среда е основната цел на политиката на сближаване или както още се нарича регионална политика на ЕС.

Политиката за сближаване е залегнала в Договорите като основополагаща за бъдещото развитие на Съюза. В чл. 158 от Договора за създаване на Европейската общност се заявява, че за да засили своето икономическо и социално сближаване, Общността ще се стреми към намаляване на различията между равнищата на развитие на различните региони и на изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони или области, включително селските области. В чл. 159 се посочва, че тези действия ще бъдат подпомагани чрез:


  • Структурните фондове (СФ),
  • Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и
  • други съществуващи финансови инструменти.

Европейските структурни и инвестиционни фондове са основният инструмент на ЕС за провеждането на неговата регионална политика. За програмния период 2014 – 2020 г. техният общ бюджет възлиза на над 454 млрд. евро. Европейските структурни и инвестиционни фондове са:


  • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
  • Европейски социален фонд (ЕСФ)
  • Кохезионен фонд (КФ)
  • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
  • Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)