Ролята ма актуализирания ЕСФ за реализацията на Европейския стълб на социалните права

 

На 18 юни 2018г. Георги Пирински взе участие в годишното събрание на Транснационалната платформа на Европесйкия социален фонд.

Семинарът събра над 150 представители на управляващите органи на фонда, ръководители на проекти, политици и заинтересовани страни както на европейско, така и на национално равнище. Семинарът направи преглед на поуките, извлечени от прилагането на ЕСФ от 2014 г. като отправи поглед и напред в бъдещето и по-специално към това как ЕСФ може финансово да подкрепи прилагането на Европейския стълб на социалните права.

Фокусът на дискусиите бе върху текущите политически въпроси в областта на заетостта, образованието, обучението и уменията, социалното приобщаване, административните реформи и ролята, която Европейският социален фонд и транснационалността могат да играят за популяризирането, тестването и увеличаването на ефективните мерки. Представени бяха успешни и вдъхновяващи практики, финансирани от ЕСФ и други програми на ЕС.