Пирински към Комисията - конкретизирайте изискванията за резултатен бюджет!

Днес се състоя заседание на Комисията по бюджетен контрол, на което председателят на Европейската сметна палата (ЕСП) Лене, в присъствието на комисаря Йотингер, представи Годишния доклад на ЕСП по изпълнението на бюджета на Съюза за 2016 г. През 2017 г. ЕСП отбелязва четиридесет години от своята дейност, като за първи път от 1994 г. заключението на Палатата за изпълнението на бюджета на ЕС е „под резерва“, а не „негативно“, което отразява тенденция към все по-успешно спазване на правилата за упражняване на бюджетните разходи.

В изказването си евродепутатът социалист Георги Пирински подчерта важността на тази констатация на ЕСП като свидетелство за нараснала бюджетна дисциплина при разходване на ресурсите на ЕС. Същевременно Пирински се обърна към Европейската комисия (ЕК) с искането ЕК да отчете конкретните препоръки на ЕСП за значително опростяване и конкретизиране на изискванията и показателите, по които се програмират разходите и се оценяват крайните резултати от тяхното реализиране. Тези препоръки да залегнат в основата на по-нататъшната работа на ЕК по разработване на Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., която тя предстои да представи през май 2018 г. по време на българското председателство на ЕС, както и при определянето на основните параметри на кохезионната политика и изискванията към оперативните програми за следващия период.