ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕЗОЛЮЦИИ

Предложение за резолюция относно борбата с дискриминацията, основана на раса, религия и гражданство B8 - 0138/2017

06.02.2017

свали документа

Предложение за резолюция относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените B8 - 1235/2016

16.11.2016

свали документа

Предложение за резолюция относно жестомимичните езици и професионалните преводачи на жестомимичен език B8 - 1230/2016

16.11.2016

свали документа

Предложение за резолюция с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите В8 - 1220/2016

11.11.2016

свали документа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom (2016/2891(RSP))

28.09.2016

свали документа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията относно положението в Унгария (2015/2700(RSP))

03.06.2015

свали документа