СТАНОВИЩА в качеството на докладчик

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

16.11.2018

свали документа

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна 2016/0205 (NLE)

08.12.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби 2016/2148(INI)

17.10.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI))

31.05.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции (2014/2075(DEC))

25.02.2015

свали документа