ДОКЛАДИ в качеството на докладчик в сянка

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

26.11.2018

свали документа

ДОКЛАД относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г.(2017/2190(INI))

06.04.2018

свали документа

ДОКЛАДотносно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки(COM(2016)0551 –C8-0345/2016 –2016/0264(COD))

29.06.2017

свали документа

ДОКЛАД относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г.

05.04.2017

свали документа

ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (2015/2154(DEC))

13.04.2016

свали документа

ДОКЛАД относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (2015/2206(DEC))

11.04.2016

свали документа

ДОКЛАД относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (2015/2128(INI))

12.02.2016

свали документа