ДОКЛАДИ в качеството на докладчик

support.php

07.05.2021

свали документа

ДОКЛАДотносно годишния доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности наЕИБ(2018/2151(INI))

20.12.2018

свали документа

ДОКЛАД относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г. (2015/2127(INI))

08.03.2016

свали документа

ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

22.05.2015

свали документа

ДОКЛАД относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (2014/2155(INI))

26.02.2015

свали документа