Пирински към Еврокомисията - решителни действия за кохезията „пост-2020“ сега!

На 26 юни следобед Комисията по бюджетен контрол (КБК) в Европейския парламент проведе дискусия по специалния доклад на Европейската сметна палата анализиращ опита от подготовката и договарянето на Споразуменията за партньорство и Оперативните програми за кохезионната политика през 2014-2020 г. Докладчикът на КБК по тази проблематика,  евродепутатът социалист Георги Пирински, подчерта особената важност на навременната подготовка и сключване на споразуменията и програмите още в самото начало на периода.

Ето защо е наложително за периода след 2020 г. Европейската комисия да инициира възможно най-бързо утвърждаването на необходимите законодателна рамка и допълнителни правила и ръководства. Към настоящия момент се очертава изключително тревожно забавяне от страна на Еврокомисията на представянето на предложението за Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода след 2020 г., което  тя е длъжна да направи до 1 януари 2018 г. Това забавяне, от своя страна, значително ще отложи приемането на законодателния пакет за кохезионната политика след 2020 г.  

В тази връзка Пирински подчерта необходимостта Еврокомисията да бъде готова със своеобразен антикризисен план, който да не допусне да се повтори забавянето на практика с цели две години (чак през 2016 г.) в старта на оперативните програми за периода 2014-2020 г.