Дискусия на тема „От Черноморска синергия към стратегия на ЕС за Черноморския регион”

Сътрудничеството в Черноморския регион беше основната тема на дискусията, която се проведе на 24.02.2017г. във Варна.

Своеобразно начало на дебатите постави евродепутатът Георги Пирински с доклада си на тема „Черноморският регион и политиката на ЕС“. Пристъпвайки към дискусията той открои три основни момента.

Първият – що е Европейски макро регион? Като общи характеристики, валидни за съвременния етап той назова следните:

- това преди всичко е интегрирана рамка от политики и мерки;
- тази рамка е утвърдена с решение на Европейския съвет;
- тя може да бъде подкрепена от и Европейските структурни и инвестиционни фондове;
- рамката е насочена към третирането на общи за даден географски регион предизвикателства;
- тези предизвикателства засягат държави-членки и трети страни от въпросния регион;
- които са заинтересовани да се възползват от засилено сътрудничество;
- с цел да се съдейства за развитие на икономическото, социалното и териториалното сближаване /кохезия/.

Вторият – съществуващите съмнения, доколко реалистично е да говорим за формирането на такъв макро регион в пространство със сложна история и съвременни разделения, какъвто е и Черноморският. Пример за подобно критично отношение по въпроса е изследване на Университета в Амстердам, озаглавено „Макро регионални фантазии в Средиземноморието“.

Както подсказва заглавието, изследването оспорва възможността в Източното Средиземноморие да се развие проект за формирането на Европейски макро регион. Както се изтъква в него, въпросният регион е поле на безкрайни и трудно определяеми напрежения и противоречия – характеристика, която в една или друга степен би могла да се приложи и по отношението на Черноморския регион.

Третият – независимо от споменатите съмнения, на сегашния етап се появяват и нови аргументи /наред с традиционните, посочени в началото/ в полза на макро регионите като необходимо и важно средство за справяне със съвременните регионални и по-общи геополитически предизвикателства. За това свидетелства и изследване по линия на Европейския фонд за регионално развитие, озаглавено „Макро регионите във времена на промени“.

В изследването актуалността на макро регионалния подход се обосновава в контекста на промените в следните основни области:

- дълбоките промени в подходите в управлението на държавно равнище и необходимостта от засилване на демократичното начало чрез пълноценна роля на регионите при вземането на решения, които пряко ги засягат;
- сериозното изостряне на демографските проблеми и на социалните и регионалните неравенства, налагащи възприемането на добре съгласувани регионални стратегии и практически програми;
- революционните изменения в сферите на индустрията и на иновациите, обхващащи развитието на синя и на зелена икономика, както и  повсеместната цифровизация на икономическата и обществената дейност.

В заключение Георги Пирински направи две съждения:

- както традиционните, така още повече новите предизвикателства не могат да бъдат успешно преодолени от отделните страни поединично - следователно един от перспективните подходи е този в полза на макро региони;
- първа стъпка към такъв подход е формирането на  споделено виждане за общото бъдеще на дадения макро регион, като основа за по-нататъшни съвмести действия.

Именно макро регионалният подход предлага подходяща рамка за обвързването на разработката на споделено виждане с трансформирането му в практическа програма за действия. Защото ограничаването до обща визия без конкретни действия си остава мечта без покритие, както пък и предприемането на подобни действия без предварително съгласие за крайната цел е способно да породи кошмари.

Основни теми в дискусията бяха още и политиката за развитие на морския транспорт, представена от Валентин ЕНЧЕВ,  икономическото сътрудничество в черноморския район, развита от Свилен КРАЙЧЕВ, както и перспективите и заплахите пред Черноморския регион, подробно разгледана от проф. д-р Нина ДЮЛГЕРОВА. Дискусията продължи с разговор за интегрирана морска политика на ЕС, като основните моменти бяха представени от доц. Д-р Маруся Любчева. Тема на разговор бе и морският туризъм, за който говори и представителят на Варненската туристическа камара Желю ДУШЕВ. Проблемите в подготовката на кадри за туризма бяха представени от проф. д-р Стоян МАРИНОВ, а темата за Екологичната сигурност и биоразнообразие в Черно море бе поверена на проф. д-р Даниела КЛИСАРОВА, и гл.ас. д-р Димитър ГЕРДЖИКОВ  от Института по рибни ресурси. Стратегиите за повишаване устойчивостта на бреговете бяха представени от доц. д-р Николай Вълчев.