СТАНОВИЩА в качеството на докладчик в сянка

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Cъвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси 2016/0276 (COD)

12.04.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 2016/2064(INI)

12.04.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2017 г. (2016/2024(BUD))

15.06.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI))

27.05.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007–2014 г. (2015/2284(INI))

28.04.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (2015/2154(DEC))

08.02.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно новите териториални инструменти за развитие в Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.: интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и водено от общностите местно развитие (ВОМР) (2015/2224(INI))

27.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година (2015/2165(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година (2015/2164(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година (2015/2173(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година (2015/2169(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2015/2205(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол относно ролята на ЕС в рамките на ООН – как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС (2015/2104(INI))

24.09.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година (2015/2132(BUD))

01.09.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно политиката на сближаване и маргинализираните общности (2014/2247(INI))

25.06.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г. (2015/2074(BUD))

17.06.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година (2014/2087(DEC))

10.02.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на Европейския съюз (2014/2139(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции (2014/2075(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година (2014/2104(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година (2014/2088(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година (2014/2100(DEC))

30.01.2015

свали документа