СТАНОВИЩА в качеството на докладчик в сянка

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол на вниманието на комисията по конституционни въпроси относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (2018/2113(INI))

08.01.2019

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси на вниманието на комисията по регионално развитие относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (COM(2017)0825 – C8 0433/2017 – 2017/0334(COD))

08.06.2018

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (2017/2226(INI))

20.02.2018

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол на вниманието на комисията по бюджети относно реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз (2017/2053(INI))

27.11.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие на вниманието на комисията по бюджети относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2017/2044(BUD))

08.09.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол на вниманието на комисията по бюджети относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година (2017/2044(BUD))

07.09.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

19.05.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Cъвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси 2016/0276 (COD)

12.04.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 2016/2064(INI)

12.04.2017

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2017 г. (2016/2024(BUD))

15.06.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI))

27.05.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007–2014 г. (2015/2284(INI))

28.04.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (2015/2154(DEC))

08.02.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно новите териториални инструменти за развитие в Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.: интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и водено от общностите местно развитие (ВОМР) (2015/2224(INI))

27.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година (2015/2165(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година (2015/2164(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година (2015/2173(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година (2015/2169(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2015/2205(DEC))

26.01.2016

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол относно ролята на ЕС в рамките на ООН – как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС (2015/2104(INI))

24.09.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година (2015/2132(BUD))

01.09.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно политиката на сближаване и маргинализираните общности (2014/2247(INI))

25.06.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г. (2015/2074(BUD))

17.06.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година (2014/2087(DEC))

10.02.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на Европейския съюз (2014/2139(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции (2014/2075(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година (2014/2104(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година (2014/2088(DEC))

30.01.2015

свали документа

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година (2014/2100(DEC))

30.01.2015

свали документа